Slunečnice - centrum pro studenty se specifickými nároky

Určeno pro

Osobami se specifickými nároky se rozumí uchazeči a studenti, kteří vzhledem k vrozené nebo získané povaze svého zdravotního stavu vyžadují modifikaci přijímacího řízení, studijních podmínek, odstranění fyzických překážek, popř. jiné zvláštní úpravy výukových prostor za účelem úspěšného průběhu studia. Jedná se o tyto skupiny studentů či uchazečů o studium:

  1. osoby s pohybovým postižením,
  2. osoby se zrakovým postižením,
  3. osoby se sluchovým postižením,
  4. osoby se specifickými poruchami učení a chování,
  5. osoby s psychologickými a psychiatrickými poruchami,
  6. osoby s chronickým somatickým onemocněním nebo oslabením,
  7. osoby s kombinovaným postižením,
  8. osoby s dlouhodobými zdravotními potížemi.

Podmínky studia pro studenty s specifickými nároky jsou dány Směrnicí děkana EKF_SME_10_002 Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia se specifickými nároky (dále jen SSSN). Konkrétní podpora se vždy odvíjí od individuálních potřeb studenta.

Podmínkou pro zařazení osob (studentů) do SSSN je podání žádosti děkance fakulty prostřednictvím specializovaného pracoviště Slunečnice. K této žádosti student musí doložit zdravotní či jinou dokumentaci.

Žádost o zařazení do SSSN: